اساتید راهنما و مدیران آموزشی

تعداد بازدید:۲۲۸۰

در ابتدای  نیم سال اول هر دوره تحصیلی اساتید راهنمای دانشجویان آن دوره مشخص شده و در جلسه توجیهی معرفی می گردند. دانشجویان می توانند با مراجعه به پرتال دانشجویی خود، نام استاد راهنمای خود را بیابند و سپس طبق جدول ذیل مدیر گروه آموزشی شان را مشخص نمایند. به دانشجویان توصیه می شود برای راهنمایی و مشاوره تحصیلی به استاد راهنما و مدیر آموزشی خود مراجعه نمایند. 


  • ورودیهای سال تحصیلی 94
ردیف استاد راهنما مدیر آموزشی( نام مدیر گروه را در صفحه گروه مربوطه بیابید)  
1 دکتر رضا قاضی زاده مدیر گروه مخابرات  
2 دکتر حسین الیاسی              مدیر گروه الکترونیک  
3 دکتر محمد رضا آقا ابراهیمی مدیر گروه قدرت  
       

  • ورودیهای سال تحصیلی 95
ردیف  استاد راهنما مدیر آموزشی( نام مدیر گروه را در صفحه گروه مربوطه بیابید)    
1 دکتر محمد حسن مجیدی مدیر گروه مخابرات
2 دکتر سید محمد رضوی مدیر گروه الکترونیک
3 دکتر حمید فلقی مدیر گروه قدرت
4 دکتر حسین الیاسی مدیر گروه قدرت

  • ورودیهای سال تحصیلی 96
ردیف  استاد راهنما مدیر آموزشی( نام مدیر گروه را در صفحه گروه مربوطه بیابید)    
1 دکتر حمید فرخی مدیر گروه مخابرات
2 دکتر مهران تقی پور گرجی مدیر گروه الکترونیک
3 دکترمحمد علی شمسی نژاد مدیر گروه قدرت
4 دکتر سعید خراشادی زاده مدیر گروه قدرت

  • ورودیهای سال تحصیلی 97
ردیف استاد راهنما مدیر آموزشی( نام مدیر گروه را در صفحه گروه مربوطه بیابید)
1 دکتر محمد رضا خورشیدی مدیر گروه مخابرات
2 دکتر مهدی فروزانفر مدیر گروه الکترونیک
3 دکتر مریم رمضانی مدیر گروه قدرت
4 دکتر سعید خراشادی زاده مدیر گروه قدرت

 

  • ورودیهای سال تحصیلی 98
ردیف استاد راهنما مدیر آموزشی( نام مدیر گروه را در صفحه گروه مربوطه بیابید)  
1 دکتر ناصر ندا مدیر گروه مخابرات
2 دکتر رمضان هاونگی مدیر گروه الکترونیک
3 دکتر سعید رضا گلدانی مدیر گروه قدرت
4 دکتر محسن فرشاد مدیر گروه قدرت