مدیر گروه و مدیران پیشین

رمضان هاونگی

  رمضان هاونگی

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   دانشکده برق و کامپیوتر - گروه الکترونیک

رضا زارع مود

  رضا زارع مود

  مدیرقبلی گروه


  •   مربی

  •   دانشکده برق و کامپیوتر - گروه الکترونیک

حسن فرسی

  حسن فرسی

  مدیر قبلی گروه


  •   استاد

  •   دانشکده برق و کامپیوتر - گروه الکترونیک

  • hs_farsi@yahoo.co.uk

  •  http://cv.birjand.ac.ir/hasanfarsi/fa

تعداد بازدید:۸۹۳