مدیر گروه و مدیران پیشین

سعیدرضا گلدانی

  سعیدرضا گلدانی

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   401

  •   sgoldani[at]birjand.ac.ir

رضا شریعتی نسب

  رضا شریعتی نسب

  مدیر قبلی گروه


  •   دانشیار

  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد بازدید:۹۲۲