مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۱۴۷۱
حمید سعادتفر

 حمید سعادتفر

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

زهرا احمدی بروغنی

  زهرا احمدی بروغنی

  مدیر قبلی گروه


  •   مربی

  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

صادق نوابی

  صادق نوابی

  مدیر قبلی گروه


  •   مربی

  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

جواد صدری

  جواد صدری

  مدیر قبلی گروه


  •   استادیار

  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر