مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۱۲۷۱
محمدحسن مجیدی

  محمدحسن مجیدی

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مخابرات

رضا قاضی زاده

  رضا قاضی زاده

  مدیر قبلی گروه


  •   دانشیار

  •   دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مخابرات

حسن فرسی

  حسن فرسی

  مدیر قبلی گروه


  •   استاد

  •   دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مخابرات

  • hs_farsi@yahoo.co.uk

  •  http://cv.birjand.ac.ir/hasanfarsi/fa