افکارسنجی دانشگاه بیرجند

 • 0
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  1
 • سن*
  2
 • تحصیلات*
  3
 • استان*استان مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • 5
 • 1- نحوه آشنایی شما با دانشگاه بیرجند از چه طریقی بوده است؟*
  تارنمای دانشگاه (وب سایت)
  تحصیل خودم در دانشگاه
  تحصیل دوستان و آشنایان
  صدا و سیما
  سایر
  6
 • 2- با مراجعه با تارنمای دانشگاه چه میزان از خواسته های شما برآورد شده است؟*
  خیلی زیاد
  زیاد
  تا حدی
  کم
  خیلی کم
  7
 • 3- طراحی گرافیکی تارنمای دانشگاه بیرجند را چگونه ارزیابی می کنید؟*
  خیلی خوب
  خوب
  تا حدی مناسب
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  8
 • 4- محتوای تارنمای دانشگاه بیرجند را چگونه ارزیابی می کنید؟*
  خیلی خوب
  خوب
  تا حدی مناسب
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  9
 • 5- فکر می کنید دانشگاه بیرجند از نظر آموزشی در چه سطحی قرار دارد؟*
  خیلی خوب
  خوب
  تا حدی مناسب
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  10
 • 6- از نظر پژوهشی فکر می کنید در چه سطحی قرار داشته باشد؟*
  خیلی خوب
  خوب
  تا حدی مناسب
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  11
 • 7- به نظر شما دیگران چه ارزیابی نسبت به دانشگاه بیرجند دارند؟*
  خیلی خوب
  خوب
  تا حدی مناسب
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  12
 • 8- اصولاً به چه کسانی تحصیل در دانشگاه بیرجند را توصیه می کنید؟*
  بستگان و نزدیکان خودم
  به کسانی که از من مشورت بخواهند
  حتی اگر کسی از من مشورت نخواست به او توصیه می کنم
  به هیچ کسی توصیه نمی کنم
  13