معرفی

تعداد بازدید:۴۵۶۱

همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهه 1360، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بین دانشگاه‌ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتی، در هریک از دانشگاه‌ها دفتری بنام «دفتر نظارت و سنجش آموزش» زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید و بر اساس مفاد ماده 5 اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب چهارمین جلسه مورخ 77/07/01 شورای نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در هریک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (که در این آیین نامه موسسهنامیده می‌شود)، دفتر نظارت و ارزیابی زیر نظر ریاست دانشگاهتشکیل شد و به منظور تحقق اهداف تعیین شده در ماده 1 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی مصوب 86/02/22، دفاتر نظارت و ارزیابی به عنوان دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی در هریک از دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی کشور تشکیل گردید. در اجرای مصوبه 27 صورت جلسه بیستمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخه  89/01/26 و با عنایت به ابلاغ تفصیلی تشکیلات دانشگاه مورخ 90/12/21 معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیأت امنا و هیأت ممیزه وزارت متبوع ، این دفتر به «مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه » تغییر عنوان داد.


آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷