مدیران فعلی و پیشین

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند:

دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

دانشیار گروه آمار

 

 

تعداد بازدید:۱۷۱۴