مدیران فعلی و پیشین

تعداد بازدید:۴۴۶۹

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند:

دکتر مفید شاطری

دانشیار گروه جغرافیا

                             مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه

اواخر دهه 60  (1369) تا 1371: دکتر غلامرضا محتشمی برزادران؛ دکتر هوشنگ واحدی؛ دکتر اسدالله زنگویی؛ دکتر بهزاد حقیقی

-  دکتر جواد میکانیکی               1378-1371

- دکتر احمد خامسان                 1380-1378

- دکتر بهزاد حقیقی                   1381-1380

- دکتر محمد بهدانی                  1384-1381

- دکتر هادی پورشافعی              1394-1384

- دکتر حمیدرضا نیلی ثانی         1398- 1394

- دکتر مفید شاطری                  1398- ادامه دارد

 

 

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۹