ارزیابی درونی

تعداد بازدید:۴۳۸۵

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت علوم، تحقیقات و فنّاوری، با توجه به رسالت و مأموریت خویش در آئین­ نامه­ ی جدید، یکی از راهبردهای اساسی خود را «نهادینه کردن ارزیابی درونی در واحدهای دانشگاهی به­ عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه‏ ریزی بهبود کیفیّت فعالیت­ های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در دانشگاه ‫ها» قرار داده است. در تحقق این امر، دفترهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه‫ ها، رکن اساسی هستند.

مطابق آئین­ نامه­ ی جدید، دفترهای مذکور به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت، می‏ بایست مهم­ترین نقش را در تحقق و نهادینه کردن ارزیابی درونی و تدوین برنامه­ های بهبود کیفیّت در واحدهای دانشگاهی، بازی کنند. از این رو، لازم است مدیران دفترهای نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه‫ ها، با بازنگری در فعالیت ها و برنامه­ های معمول خویش، نقش مؤثرتری در طراحی و تدوین برنامه ‫های بهبود کیفیّت در واحدهای دانشگاهی خویش داشته باشند. در نظام جدید نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت، ارزیابی درونی تنها یکی از چرخه‫ های برنامه ‫ریزی بهبود کیفیّت به­ حساب می ‫آید.

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند نیز این برنامه را در دستور کار قرارداده است و نسبت به برگزاری جلسه ای پیرامون این موضوع اقدام نموده است.

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۴۰۱