اخبار

برگزاری هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
برگزاری هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال ۱۳۹۷

برگزاری هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال ۱۳۹۷، ساعت ۷ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ با حضور جناب آقای دکتر خامسان ریاست محترم دانشگاه در اتاق مدیریت نظارت و ارزیابی برگزار گردید.

ادامه مطلب