اعضای هیات نظارت و ارزیابی استان

تعداد بازدید:۹۵۰۲
احمد خامسان

  احمد خامسان

  رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


محسن آیتی

  محسن آیتی

  نائب رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


حسین شکوهی فرد

  حسین شکوهی فرد

  دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


محمدقادر قادری

  محمدقادر قادری

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


حمیدرضا نجفی

  حمیدرضا نجفی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


حمیدرضا نیلی ثانی

  حمیدرضا نیلی ثانی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


سید احسان شکیب

  سید احسان شکیب

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


ابوالفضل فورگی نژاد

  ابوالفضل فورگی نژاد

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


محمدعلی رستمی نژاد

  محمدعلی رستمی نژاد

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


محمدهادی مصلحی

  محمدهادی مصلحی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


محمد خراشادی

  محمد خراشادی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


حمید گرانیان

  حمید گرانیان

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


محمد زینلی

  محمد زینلی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان