اعضای هیات نظارت و ارزیابی استان دوره پنجم

تعداد بازدید:۱۷۰۵۹
احمد خامسان

  دکتر احمد خامسان

  رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


محسن آیتی

  دکتر محسن آیتی

  نائب رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


حسین شکوهی فرد

  دکتر حسین شکوهی فرد

  دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


 

دکتر علی زنگویی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


حمیدرضا نیلی ثانی

 دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


سید احسان شکیب

  دکتر سید احسان شکیب

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


ابوالفضل فورگی نژاد

 دکتر ابوالفضل فورگی نژاد

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


 

دکتر عباس عابدی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


محمدهادی مصلحی

  دکتر محمدهادی مصلحی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


 

محمود نخعی

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


 

دکتر سید محمد امام

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


 

 دکتر نرگس قدسیان

  عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۴۰۱