آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگ های هیات نظارت ارزیابی استان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
گزارش‌نامۀ نظارت بر مراکز آموزش عالی علمی کاربردیکاربرگ های دانشگاه جامع علمی کاربردی۲۳ اسفند ۱۴۰۲شمارۀ سند: عتف_گ_ناتک_۴-۱۱
گزارش‌نامۀ نظارت بر مراکز آموزش عالی علمی کاربردیکاربرگ های دانشگاه جامع علمی کاربردی۲۳ اسفند ۱۴۰۲عتف_گ_ناتک_۴-۱۱
کاربرگ الف بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه جامع علمی- کاربردیکاربرگ های دانشگاه جامع علمی کاربردیمنسوخ شده۱۴ فروردین ۱۴۰۳
کاربرگ ب بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه جامع علمی- کاربردیکاربرگ های دانشگاه جامع علمی کاربردیمنسوخ شده۱۴ فروردین ۱۴۰۳
کاربرگ ج بازدید از مراکز/واحدهای دانشگاه جامع علمی - کاربردیکاربرگ های دانشگاه جامع علمی کاربردیمنسوخ شده۱۴ فروردین ۱۴۰۳
گزارش‌نامۀ نظارت بر مؤسسه¬های آموزش عالی آزادکاربرگ های هیات نظارت ارزیابی استان
گزارش‌نامۀ نظارت برمراکز گروه‌های پژوهشی خصوصیکاربرگ های موسسات و واحدهای پژوهشی
کاربرگ الف بازدید از موسسات و واحدهای پژوهشیکاربرگ های موسسات و واحدهای پژوهشی
گزارش‌نامۀ نظارت بر دانشکده¬ها و آموزشکده¬های دانشگاه فنی و حرفه¬ایکاربرگ های آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه‌ای
گزارش‌نامۀ نظارت بر دانشگاه¬ها و مؤسسه¬های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیکاربرگ های مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
کاربرگ الف بازدید از مراکز/ واحدهای مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی (Landscape)کاربرگ های مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
کاربرگ ج بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های دانشگاه آزاد اسلامی
کاربرگ ب بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های دانشگاه آزاد اسلامی
کاربرگ الف بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش‌نامۀ نظارت برمراکز و واحدهای دانشگاه پیام نورکاربرگ های دانشگاه پیام نور
گزارش‌نامۀ نظارت بر پردیس¬ها و واحدهای تابعة دانشگاه¬ فرهنگیانکاربرگ های دانشگاه دولتی - فرهنگیان