اعضای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی دوره ششم

تعداد بازدید:۱۵۶۰
دکتر احمد لامعی

  دکتر احمد لامعی

  رئیس هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت استان


دکتر سید جواد حسینی واشان

  دکتر سید جواد حسینی واشان

  نایب رئیس هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت استان


  دکتر حسین شکوهی فرد

  دکتر حسین شکوهی فرد

  دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


دکتر ابوالفضل اکبرپور

  دکتر ابوالفضل اکبرپور

  سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند و عضو هیأت نظارت


دکتر حسین فرزانه پور

  دکتر حسین فرزانه پور

  سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه بیرجند و عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان


دکتر جواد میکانیکی

  دکتر جواد میکانیکی

  عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دوره ششم


دکتر مرضیه ثاقب جو

  دکتر مرضیه ثاقب جو

  عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دوره ششم


دکتر سید محمد امام

  دکتر سید محمد امام

  عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دوره ششم


دکتر محمد جوادی مقدم

  دکتر محمد جوادی مقدم

  عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دوره ششم


دکتر نرگس قدسیان

  دکتر نرگس قدسیان

  عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دوره ششم


دکتر محمد هادی مصلحی

  دکتر محمد هادی مصلحی

  عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دوره ششم


آقای محمد مالکی

  آقای محمد مالکی

  عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دوره ششم


آقای دکتر حبیب آتش روز

  آقای دکتر حبیب آتش روز

  عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دوره ششم


آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۲