تمدید انتصاب رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۴ کد : ۱۲۸۷۶ اخبار دانشکده‌ها اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۷۱۸
طی ابلاغی از سوی دکتر خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، با تمدید انتصاب دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد دﯾﺪارﺧﻮاه، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ زراﻋﺖ واﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮاﯾﺎن در سمت رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان به مدت دوسال موافقت شد.
تمدید انتصاب رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، در این ابلاغ آمده است؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﺠﺎرب  و ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ  و اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ  و ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت  و ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ  و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤـﺎ در دو ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ، ﺑـﻪ ﻣـﻮﺟﺐ اﯾـﻦ اﺑﻼغ  و ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﺳـﻤﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ  وﭘﮋوﻫﺸـﯽ، ﺑـﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ اﻧﺘﺼـﺎب ﺷـﻤﺎ در ﺳـﻤﺖ رﺋﯿﺲ آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ، رﺋﻮس اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت  و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ  و ﻣؤﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری از ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن  و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻫﻤﮑـﺎران داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ، ﻣﻨﺸﺎء ﺧـﺪﻣﺎت ارزﻧـﺪه‌ای ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺑﻮد. ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ روزاﻓﺰون ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ  و اﻋﺘﻼی ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را آرزوﻣﻨﺪم.

دکتر مسعود دیدارخواه استادیار پایه 5 گروه زراعت آموزشکده کشاورزی سرایان و دارای مدرک دکتری علوم دامی از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
چاپ و ارائه 76 مقاله ISI، ISC و کنفرانسی در نشریات داخل و خارج کشور، مجری 15 طرح خارج دانشگاهی و ارتباط با صنعت دانشگاه، مدرس و مجری 24 کارگاه کارآفرینی و ارتباط با صنعت، گذراندن دوره پسا دکتری در آزمایشگاه خارج رحمی گروه علوم دامی دانشگاه تهران و مجری طرح ملی اصلاح نژاد دام روستایی از سال 1387 تا 1391، پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1397، دریافت لوح تقدیر از سوی مشاور وزیر علوم و رئیس ستاد خیرین به عنوان کارآفرین برتر استان از جمله سوابق علمی وی می باشد.
از سوابق اجرایی ایشان می توان به مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده کشاورزی سرایان، دبیر حلقه علمی بسیج دانشکده کشاورزی سرایان، مدیر بخش توسعه و تحقیق کارخانه خوراک و دام گهر دانه شرق اشاره کرد.

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰