فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۶ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنرهنر اسلامیهنر اسلامی-مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد
هنرهنر اسلامیهنر اسلامیکارشناسی پیوسته
ادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامینهج البلاغه-اصول الدین و معارف علویکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامینهج البلاغه-اخلاق و تربیت فردی و اجتماعیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامینهج البلاغه - اجتماعی سیاسی و حقوق عمومیکارشناسی ارشد
علومفیزیکنانوفیزیککارشناسی ارشد
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامداتدکتری تخصصی PhD
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک، کنترل و ارتعاشاتدکتری تخصصی PhD
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدکتری تخصصی PhD
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-ساخت و تولیددکتری تخصصی PhD
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیدکتری تخصصی PhD
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
مهندسیمعدنمهندسی معدن-معدن و محیط زیستکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن-اکتشاف مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن-استخراج مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -اکتشاف مواد معدنیدکتری تخصصی PhD