فعالیت های ورزشی

تعداد بازدید:۸۸۹

کوهپیمایی، شنا، مسابقات طناب کشی و... از جمله فعالیت های ورزشی جمعی اساتید کانون می باشد.