حلقه های صالحین

تعداد بازدید:۳۵۹۳

« وظیفه استاد بسیجی حضور به موقع، مخلصانه، مجاهدانه و تاثیر گزار در دانشگاه و پرورش انسانهای دانشمند و با ایمان در طراز شهید چمران است»  مقام معظم رهبری

شجره طیبه صالحین بسیج اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برایجاد یک نظام معرفتی، تربیتی ،بصیرتی و مهارتی در قالب تشکیل حلقه های هم اندیشی و تعالی منسجم و مرتب درسطوح مختلف اساتید که با استفادها از ظرفیت  های علمی و توانمندی های آنها و با التفات به بسترهای ایجادشده در نظام جمهوری اسلامی، موجبات تعمیق وگسترش آموزههای اسلامی درمیان اساتید و درنتیجه گسترش آن در دانشگاهها می گردد.

ابعادشجره طیبه صالحین سازمان بسیج اساتید به شرح ذیل می باشد.

1-معرفتی ( معرفت دینی ) : آشنایی عمیق  و ایجاد باور قلبی درحوزه های اعتقادی،احکام ،قرآن و تاریخ اسلام

2-تربیتی ( تربیت اسلامی ) : تبدیل آموزهها ومعارف دینی به رفتار اسلامی

3-بصیرتی ( بصیرت سیاسی ) : آگاهی،اخلاص،اقدام به هنگام وبه اندازه درعرصه های سیاسی کشور

4-مهارتی ( مهارت تشکیلاتی ) : ایجاد توانمندی انجام صحیح و به موقع ماموریتها و وظایف

اهداف شجره طیبه صالحین سازمان بسیج اساتید

1-ایجاد همدلی درآحاد مختلف اساتید

2-تقویت ارتباطات وکشف استعدادهای اعضاء

3-تقویت حس مسئولیت پذیری و ارتقاء شان و منزلت اساتید بسیجی

4-کادرسازی وتربیت مدیران و اساتید کارآمد

5-تعمیق باورهای دینی

6-پاسخ به شبهات

7-مقابله باجنگ نرم

8-همراهی وهمدلی بیشتر اساتید با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی

9-کمک به طرح اسلامی کردن دانشگاهها وکمک به مدیریت کلان وزارت علوم در این راستا

10-کمک به ایجاد بستر مناسب برای تحول درعلوم انسانی

11-ارتقاء توانمندیهای آموزشی، مدیریتی و اجرائی

12-کمک به جهاد علمی در دانشگاهها از طریق ایجاد و تقویت روحیه مطالعه، تحقیق و پژوهش

13-ایجاد بستر مناسب جهت اجرای طرحهای مهم سازمان همچون ایجاد حلقه های علمی و انجمن های علمی

14-ایجاد بستر مناسب برای تشکیل بسیج جهان اسلام

دانشگاه بیرجند دارای سه حلقه صالحین اساتید برادر و یک حلقه صالحین اساتید خواهر می باشد.

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۸