دستورالعمل آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک علم و فناوری و مراکز آموزش عالی