صورتجلسه نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده از نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران (ویژه آزمایشگاه مرکزی)