شیوه نامه پشتیبانی مالی از تامین، به روز آوری و خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهی