تغییر تقویم آموزشی و انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تغییر تقویم آموزشی و انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
تغییر تقویم آموزشی و انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰