اولین نشست هیأت مؤسس بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ۳