اساسنامه

تعداد بازدید:۳۱۶۲

باسمه تعالی

اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند

مجمع عمومی امنا

فصل اول - کلیات و اهداف:

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "بنیاد" نامیده می‌شود.

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعالیت درسطح استان خراسان جنوبی است.

ماده ۴

محل: مرکز اصلی دراستان: خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند به نشانی: بیرجند- بلوار دانشگاه- پردیس شوکت آباد- ساختمان نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه- طبقه همکف با صندوق پستی ۶۱۵- ۹۷۱۷۵ واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه، برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵

تابعیت: تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۷

دارایی مؤسسین مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون و هشتصد هزار ریال) می‌باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرارگرفته است.

ماده ۸

هیأت مؤسس اشخاصی هستند که برای فراهم شدن مقدمات تشکیلاتی بنیاد اقدام نموده و پس از تأسیس تحت عنوان مؤسس لزوماً مسؤلیتی نخواهند داشت.

 

ماده ۹

اهداف عبارتند از:

الف: کلیات

توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه بیرجند

هدف از تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین، تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های دانشگاه بیرجند است.

دیگراهداف بنیاد:

۱- حمایت از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وهنری منطبق با اهداف بنیاد و دانشگاه؛

۲- حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو وکمک به تأسیس شرکت‌های دانش بنیان؛

۳- حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده‌ها و طرح‌های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول؛

۴- ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیرین آموزش عالی؛

۵- برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه؛

۶- حمایت از دانشجویان نیازمند دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق نیکوکاری و بورسیه؛

۷- تصدی و اجرای برنامه‌ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف «بنیاد» مطابقت داشته و دانشگاه در راستای کاهش تصدی گری مراتب را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود؛

۸- انجام فعالیت تجاری، اقتصادی و فناورانه در راستای تأمین اهداف بنیاد؛

۹- معرفی دانشجویان به کارخانجات و مراکز تولیدی به منظور افزایش مهارت وحرفه آموزی؛

۱۰- عضوگیری به منظور حمایت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشگاه با ایجاد کانون دانش آموختگان دانشگاه بیرجند.

ب: روش اجرای هدف

بنیاد از نظر مالی مستقل است ولی تحت نظارت هیأت امنای بنیاد خیرین آموزش عالی فعالیت خواهد نمود،

تعامل و همراهی با مجامع خیریه مشابه داخل و خارج از کشور.

بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین وتشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت وگسترش زیرساخت‌های دانشگاه بیرجند

برنامه‌ریزی و سازماندهیِ جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت ساخت و گسترش فضاهای مورد نیاز دانشگاه با همکاری و هماهنگی بنیاد خیرینِ حامی آموزش عالی

ایجاد بسترهای مناسب (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) جهت تقویت و استمرار حمایت‌های خیرین و واقفین از دانشگاه

ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه‌گذاری بهینه خیرین آموزش عالی

اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره‌گیری در جهت رشد کمی و کیفی

نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و کمیته خیرین وزارت علوم

حمایت از دانشجویان بی‌بضاعت دانشگاه از طریق راه‌اندازی صندوق نیکوکاری

انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای تأمین اهداف بنیاد باشد، حضور، مشارکت، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اجرای ایده‌ها و طرح‌های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری‌سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول

حمایت از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی منطبق با اهداف دانشگاه

حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو وشرکت‌های دانش‌بنیان نوپای دانشگاه

ساماندهی و پیگیری و نظارت برحسن انجام نیات واقفین دانشگاه بیرجند

ایجاد کانون دانش آموختگان حامی دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت‌های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.

 

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۰

ارکان عبارتند از:

۱- مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرس

ماده ۱۱

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

  1. انجام اقدامات اولیه برای تأسیس؛
  2. تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛
  3. انتخاب اعضای هیأت امنا؛
  4. انتخاب اولین مدیران و بازرسان.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف به علاه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دوسوم آرا حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده ۱۲

مجمع عمومی متشکل از اعضای هیأت امنا بوده و عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.

تعداد اعضای هیأت امنای ۱۵ نفراصلی می‌باشد.

ماده ۱۳

چنانچه ادامه ِهمکاری هریک از اعضای هیأت امنا به دلیل فوت، عزل یا استعفا غیرممکن شود، هیأت امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضا به عنوان عضو هیأت امنا انتخاب می‌نمایند.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی هیأت امنا سالانه در خردادماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می‌باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ روز (ده روز) تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲- مجمع عمومی هیأت امنا ممکن است بصورت فوق العاده درهر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس‌ها یک یا یک پنجم اعضا هیأت امنا در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز پیش از برگزاری مجمع و با دعوت (کتبی، تلفنی) صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه آوای خراسان جنوبی می‌باشد.

 

ماده ۱۵:

وظایف مجمع عمومی عادی امنا

انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)

تعیین خط مشی کلی

بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره

تعیین عضو جانشین هیأت امنا

تصویب ترازنامه و بودجه

تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه ها

عزل اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره و بازرسان

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس

بادرخواست یک پنجم اعضای امنا

تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده، کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روزپیش از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره ۲- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می‌باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱. تصویب تغییرات اساسنامه.،

۲. بررسی و تصویب یا رد انحلال.،

۳. تغییر در میزان سرمایه.،

۴. انحلال پیش از موعد.،

۵. هرگونه تغییر در ماهیت.،

ماده ۱۸

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره ۱- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲- رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۹

هیأت مدیره:

هیأت مدیره مرکب از ۷ عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳- دعوت از اعضای هیأت مدیره باید حداقل ۳ روزپیش از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود..
در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضا علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه ۲ بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می‌نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند.

تبصره ۲- هیأت مدیره درصورت لزوم می‌تواند سمت‌های دیگری را برای سایر اعضای هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه پیش از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره پیش از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روزپیش از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.

ماده ۲۴

هیأت مدیره نماینده قانونی بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی، پیگیری جریانات قضائی، اداری و ثبتی و انجام تمامی مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر، اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد پس از تصویب مجمع به نام مرکز انجام دهد.
تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امنا است، هیأت مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف اساسنامه را دارا می‌باشد.

تبصره ۲- هیأت مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری تا مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان) بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۵

مجمع عمومی عادی امنا ۲ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲۶

هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین می‌نماید.

تبصره: مدیرعامل نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرا حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده ۲۷

بازرس می‌تواند در هر زمانم هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مرکز انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و موردبررسی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۸

هیأت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی امنا انتخاب نشده‌اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۲۹

اشخاص ذیل نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

۱. کسانی که به دلیل ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛

۲. مدیران و مدیر عامل؛

۳. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

۴. همسر اشخاص مذکور دربند ۲.

تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده ۳۰

وظایف بازرس به شرح ذیل است:


۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛
۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع

مجمع عمومی؛


۳- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛


۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند؛


۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره ۱: بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۱

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد، نماینده محسوب شده و از طرف حق امضا دارد.

تبصره ۱- عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد که باید مستند ومدلل باشد.

تبصره ۲- اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت وی از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشد.

تبصره ۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:

۱. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره؛

۳. نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر؛

۴. اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛

۵. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌های هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۶. تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

۷. تهیه پیش نویس آئین نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛

۸. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر؛

۹. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه جهت تصویب هیأت مدیره؛

۱۰. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

 

ماده ۳۳

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می‌شود.

درصورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

 

ماده ۳۴

مدت مأموریت مدیرعامل از مدت مأموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر و تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضای مدت مأموریت موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۵

بودجه از طریق ذیل تأمین می‌شود.


الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.
ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.

ماده ۳۶

درآمد و هزینه‌ها در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.


تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است تمامی درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه‌ها موجود باشد در حساب مخصوصی به نام، نزد یکی از بانک‌های رسمی ایران نگهداری نماید.


تبصره ۲- سال مالی منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اردیبهشت ماه ختم می‌شود به استثنا سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.


تبصره ۳- مکاتبات رسمی با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد.


تبصره ۴- تمامی مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می‌شود.


تبصره ۵- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۷

هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت مؤافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۸

هیأت مدیره مکلف است محل و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۹

بنیاد، دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت‌ها ارسال نماید.


تبصره ۱- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.

ماده ۴۰

انحلال: در صورت انحلال مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از: منقول و غیر‌منقول دارایی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت. ارائه. نماید.
تبصره ۱: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار.نماید.
تبصره ۲- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره ۳- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌نماید.
تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت‌ها ارائه نماید.

ماده ۴۱

چنانچه فعالیت‌های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه‌های دولتی باشد، موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۲

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل ۴۳ ماده ۳۵ تبصره در نشست مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۸