بورسیه دانشجویی

تعداد بازدید:۹۵۷

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌منظور حمایت از دانشجویان کم بضاعت و مستعد و برتر دانشگاه بیرجند، خیّرین محترم می‌توانند اقدام به بورسیه تعدادی از دانشجویان نمایند.