پروژه خیّرساز آزمایشگاه برق و کامپیوتر حاج علی اکبر فلاحی

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ۳
تکمیل پروژه خیّرساز آزمایشگاه مهندسی برق و کامپیوتر حاج علی¬اکبر فلاحی(سال۱۳۹۷)
افتتاح آزمایشگاه مهندسی برق و کامپیوتر حاج علی اکبر فلاحی با حضور دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ۲۰مهرماه۱۳۹۷