پروژه خیّرساز مرکز بهداشت و درمان حاج محمدعلی تفکر

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ۳
افتتاح مرکز بهداشت و درمان حاج محمدعلی تفکر توسط خانم دکتر عقیلی رئیس محترم مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند اول اسفند۱۳۹۷