جلسه دیدار ستاد خیّرین با اعضای بنیاد و خیّرین دانشگاه بیرجند آبان ۱۳۹۷

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱