دیدار رئیس محترم دانشگاه و اعضای بنیاد با جمعی از بیرجندی های مقیم مشهد در ۱۳تیرماه۱۳۹۸

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱
جلسه بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند با حضور جمعی از بیرجندی های مقیم مشهد روز پنج شنبه ۱۳ تیر۹۸