فهرست اطلاعات اعضای هیأت امناء و بازرسین

تعداد بازدید:۴۴۰۰

دوره اول...................... دوره د وم


‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوره اول

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر مرتضی نوربخش

رئیس هیأت امناء

دکتر خلیل خلیلی

عضو هیأت امناء

دکتر فاطمه هادوی

عضو هیأت امناء

دکتر غلامرضا زمانی

عضو هیأت امناء

حاج محمدعلی تفکر

عضو هیأت امناء

مهندس سیدمحمدحسین زینلی

عضو هیأت امناء

دکتر محمدرضا مجیدی

عضو هیأت امناء

آقای محمد احسابخش

عضو هیأت امناء

آقای علی اصغر بلالی مود

عضو هیأت امناء

مهندس سیدمحمدمهدی نوربخش

عضو هیأت امناء

مهندس احمد حاجی زاده

عضو هیأت امناء

مهندس حسین صباغ

عضو هیأت امناء

آقای حبیب ا… صحرانورد

عضو هیأت امناء

دکتر مجتبی خیام نکوئی

عضو هیأت امناء

دکتر کتایون سپهری

عضو هیأت امناء

دکتر مهدی بهترین

بازرس اصلی

خانم بتول می خوش

بازرس اصلی

مهندس حسین آزاده

بازرس علی البدل

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۸