وظایف و فعالیتها

تعداد بازدید:۱۹۱

به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده (1)این اساسنامه ، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری سرو کار دارد.

همکاری با نهادهای اجرایی ،علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن 

ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی 

برگزاری گردهمایی علمی در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی 

انتشار کتب و نشریات علمی 

ارائه مشاوره علمی در زمینه بروز رسانی و ارتقا کیفی کتب درسی و سر فصل  های دانشگاهی 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸