ارکان انجمن

تعداد بازدید:۲۱۳

ارکان اصلی عبارتند از :

الف : مجمع عمومی 

ب:هیات مدیره 

ج:بازرس 

 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸