گروههای علمی انجمن

تعداد بازدید:۲۹۰

انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت  می پردازند.

1-گروه های تخصصی 

2-کمیته آموزش و پژوهش 

3-کمیته انتشارات 

4-کمیته آمار و اطلاعات 

5-کمیته پذیرش و روابط عمومی 

6-کمیته گرد همایی علمی 

انجمن مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸