دستورالعمل عضویت آزمایشگاه ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران