معاونت پژوهشی دانشکده

حسن فرسی

  حسن فرسی

استاد گروه مهندسی برق مخابرات


  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   5632202160

  •   5632202163

  •   hfarsi[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۳۰۷۸