معاون پژوهشی دانشکده

حسن فرسی

  حسن فرسی

استاد گروه مهندسی برق مخابرات


  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •  

  •   hfarsi[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۱۳۵۸