معاونین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۱۱۳۱
حسن فرسی

  حسن فرسی

استاد گروه مهندسی برق مخابرات


  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   5632202160

  •   5632202163

  •   hfarsi[at]birjand.ac.ir

حمید فلقی

  حمید فلقی

دانشیار گروه مهندسی برق قدرت


  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   داخلی 405

  •   5632202160

  •   5632202163

  •   falaghi[at]birjand.ac.ir