آرشیو دستاوردها

تولید قرص زعفران با برند تجاری سافرانال

تولید قرص زعفران با برند تجاری سافرانال

دکتر محمدعلی بهدانی، مدیر گروه پژوهشی زعفران دانشگاه، در مصاحبه اختصاصی با روبط عمومی دانشگاه، گفت: به منظور تهیه ترکیبات دارویی مؤثر و مجوز‌دار برای پیشگیری در سرطانها و اثرات بر افسردگی و تنش‌ها، قرص زعفران با برند تجاری سافرانال در شرکت دانش بنیان فناوران بهزیست شرق تولید شد.

بیشتر
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی

در پژوهش انجام شده، اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند با همکاری اساتید دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد تهران، اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و بی‌لذتی بررسی شد. این پژوهش توسط دکتر مهدی رضایی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و دکتر سمانه خزاعی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند، دکتر محمدمهدی شریعت باقری( ازمایشگاه شناختی دانشگاه آزاد تهران)، و دکتر هوشنگ گراوند، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان انجام شد.

بیشتر