آرشیو دستاوردها

شناسایی گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)

شناسایی گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)

دکتر سیدناصر رئیس السادات، عضو هیأت علمی گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشگاه در یافته جدید خود گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین) را شناسایی و برای اولین بار به نام Nazemi sp. nov Oligoptyxis khorasanica Guzhov معرفی کرد. یافته استاد دانشگاه بیرجند در نماد روز ملی سنگواره ۱۴۰۲ انجمن دیرینه شناسی ایران استفاده شد.

بیشتر