۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
310294159415
مهدیخانی نژادتاسیسات310243204320
حیدر نیا/مدیریت حراست310211161116
احمدخامسانحوزه ریاسترییس دانشگاه31021000100032202008
علیادیبیانحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبکارشناس هیأت اجرایی جذب310210371037
حسیناقدامیحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبریاست دبیرخانه هیأت اجرائی جذب310210391039
وحیدجهانیحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبکارشناس مسئول هیأت اجرائی جذب310210381038
طیبهتقی زادهحوزه ریاست/اداره حقوقیکارشناس حقوقی310210981098
یاسینبهروزیحوزه ریاست/برنامه ، بودجه و تحول اداریکارشناس مسئول آمار و منابع اطلاعات310211271127
منصورمسگرانیحوزه ریاست/دفتر ریاستمسئول دفتر ریاست310210001000
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹