۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۱ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیزنگوییدانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه آموزشی معارف اسلامیمعاون فرهنگی و اجتماعی286-326
حسنامیرابادی زادهدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومیانجام وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی32232254055
حسینبرزگر حاجی آباددانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومینگهبان44432202488
سعیدیوسفیدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/گروه اکتشاف معدنعضو هیات علمی547
زهراکمال زاده کاخکیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور دانشجویی و آموزشیکارشناس خدمات آموزشی
عباسقدریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان655
جعفرقوسی حسین آباددانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان32350136
رضاطاهرپورکلانتریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
مهدیکارگردانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی محیط زیستکارشناس گروه آموزشی محیط زیست
مسعوددیدارخواهدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۸