۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
فاطمهبرنجیحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر-310211421142---
شیمابیجاریپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه عمران-310264276427---
خلیلخلیلیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیک-310264556455---
مژگانخیرالهی ازناولهپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستی-310271467146--M_kheirollahi[AT]yahoo.com
محمدقادرقادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتات---286-326--
علی اصغرابتهاجپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدمات---322--
نصرترضائیمعاونت دانشجویی/مرکز مشاوره--310253195319---
هادیصمدیهمعاونت دانشجویی/مرکز مشاوره--310253205320---
محسنخسرویپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستآبدارچی--148--
مهدیامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32350331----
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹