۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
-کالج--744231027442
منصورمسگرانیحوزه ریاستمسئول دفتر ریاست100031021000
احمدخامسانحوزه ریاسترییس دانشگاه100031021000
سالن جلسات-حوزه ریاست-100431021004
محمدرضارضائیحوزه ریاستمسئول دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین خراسان جنوبی100531021005
سید مهدیرحیمیحوزه ریاست/ هیات انتظامی اعضای هیات علمیریاست هیات انتظامی اعضای هیات علمی105231021052
قاسمنخعی پورحوزه ریاست/اداره حقوقیرئیس اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه107031021070
عاطفهآجری آیسکحوزه ریاست/اداره حقوقیدبیر کمیسیون معاملات107131021071
عبداللهمیرزاییحوزه ریاست/اداره حقوقیمتصدی امور دفتری107231021072
یاسینبهروزیحوزه ریاست/برنامه ، بودجه و تحول اداریکارشناس مسئول آمار و منابع اطلاعات109231021092
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۴۰۰