اخبار

برگزاری دوره آموزشی دانشگاه سبز

کارگاه آموزشی دانشگاه سبز توسط شورای راهبری مدیریت سبز با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری برای مدیران و کارکنان برگزار شد.

ادامه مطلب