معاونین پیشین

تعداد بازدید:۵۲۴
محسن آیتی 

دکتر محسن آیتی

  از سال 1397 تا کنون 


  •   دانشیار

  •   گروه علوم تربیتی

دکتر ناصر ندا

  از سال 1395 تا 1397


  •   دانشیار

  •   گروه مخابرات

دکتر حیدر رئیسی

  از سال 1393 تا 1395


  •   استاد

  •   گروه شیمی

دکتر محمدمهدی خطیب

  از سال 1386 تا 1393 


  •   استاد

  •   گروه زمین شناسی