تقویم فرآیندهای آموزشی عضو هیأت علمی

تعداد بازدید:۵۳۵

نیمسال اوّل ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف فعالیت‌های دارای بازه زمانی بازه تعریف شده تاریخ شروع
در نیمسال جاری
تاریخ پایان
در نیمسال جاری
توضیحات، فایل‌ها و لینکهای مرتبط
۱ ثبت برنامه خدمت در دانشکده در سامانه پویا پیش از شروع نیمسال ۱۵ شهریور تا ۲۱ شهریور سامانه پویا> آموزشی> سایر> برنامه حضور در دانشکده
۲ ثبت طرح درس توسط اعضای هیات علمی و اساتید مدعو هفته ابتدایی نیمسال ۲۷ شهریور ۲ مهر سامانه پویا> آموزشی> تدریس> طرح درس
۳ ارسال درخواست دستیار آموزشی-پژوهشی ابتدای نیمسال ۱۶ شهریور ۲۶ شهریور (۱) ارسال درخواست به معاونت محترم آموزشی دانشکده / شیوه نامه دستیاران آموزشی-پژوهشی دانشگاه
(۲) بررسی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
(۳) ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه
۴ بررسی درخواست‌های مرخصی تحصیلی دانشجویان تحت سرپرستی پیش از شروع نیمسال - تا ۱۳ شهریور

سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان

فرآیند درخواست مرخصی تحصیلی

۵ بررسی و تأیید انتخاب واحد دانشجویان تحت سرپرستی بازه شروع انتخاب واحد تا حذف و اضافه ۱۳ شهریور ۹ مهر

سامانه پویا> آموزشی> سایر> دانشجویان تحت سرپرستی

راهنمای چگونگی بررسی

شیوه نامه جامع آموزشی دانشگاه

خلاصه مواد مهم شیوه نامه جامع

۶ بررسی و تأیید حذف و اضافه دانشجویان تحت سرپرستی از پایان حذف و اضافه به مدت یک هفته ۱۳ مهر ۲۰ مهر
۷ بررسی درخواستهای انتخاب واحد خارج از بازه و تأیید این دسته از انتخاب واحدها از پایان حذف و اضافه به مدت یک هفته ۱۳ مهر ۲۰ مهر
۸ بررسی و تایید تمدید سنوات ترم پنجم به بعد دانشجویان کارشناسی ارشد از شروع انتخاب واحد
تا پایان حذف و اضافه
۱۳ شهریور ۱۲ مهر سامانه پویا> آموزشی> تحصیلات تکمیلی> درخواستهای تحصیلات تکمیلی دانشجویان
۹ بررسی و تایید تمدید سنوات ترم نهم به بعد دانشجویان دکتری
۱۰ بررسی و تأیید مجوز آزمون جامع دو هفته قبل از شروع امتحانات - ۳ دی
۱۱ بررسی و تأیید مجوز دفاع از طرح تحقیق از شروع نیمسال تا پایان نیمسال ۱۳ شهریور ۱۵ دی
۱۲ بررسی و تایید مجوز دفاع از پایان نامه / رساله از شروع نیمسال تا قبل از شروع نیمسال بعد ۱۳ شهریور یک روز قبل از شروع نیمسال بعد
۱۳ بررسی درخواستهای حذف نیمسال از پایان حذف و اضافه تا پیش از شروع امتحانات ۱۳ مهر ۱۷ دی سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۱۴ بررسی درخواستهای معرفی به استاد از پایان انتخاب واحد تا انتهای نیمسال ۲۵ شهریور ۱۳ بهمن
۱۵ بررسی و تأیید آموزانه ۱۸ هفته نیمسال پایان نیمسال اول ۱۵ دی ۳۰ دی سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه
۱۶ برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس بازه امتحانات پایان نیمسال ۱۸ دی ۳۰ دی

شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه

شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال بصورت غیرحضوری

۱۷ ثبت و امضای دیجیتال نمرات دروس نظری ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان - تا حداکثر ۱۰ بهمن سامانه پویا> آموزشی> تدریس> ورود نمره (یا ورود نمره انفرادی)
۱۸ ثبت و امضای دیجیتال نمرات دروس عملی یا دروس دارای مهلت ۶۰ روز پس از برگزاری امتحان - تا حداکثر ۲۹ اسفند
۱۹ ارزشیابی مدیر گروه توسط عضو هیأت علمی از پایان نیمسال به مدت دو هفته ۲ بهمن ۱۵ بهمن سامانه پویا> آموزشی> سایر> ارزشیابی مدیر گروه
۲۰ ارسال گزارش اقدامات دستیار آموزشی-پژوهشی پایان نیمسال ۲۵ دی ۳۰ دی (۱) بررسی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
(۲) ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه

 

نیمسال دوّم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف فعالیت‌های دارای بازه زمانی بازه تعریف شده تاریخ شروع
در نیمسال جاری
تاریخ پایان
در نیمسال جاری
توضیحات، فایل‌ها و لینکهای مرتبط
۱ ثبت برنامه خدمت در دانشکده در سامانه پویا پیش از شروع نیمسال ۱ بهمن ۷ بهمن سامانه پویا> آموزشی> سایر> برنامه حضور در دانشکده
۲ ثبت طرح درس توسط اعضای هیات علمی و اساتید مدعو هفته ابتدایی نیمسال ۱۶ بهمن ۲۲ بهمن سامانه پویا> آموزشی> تدریس> طرح درس
۳ بررسی درخواست‌های مرخصی تحصیلی دانشجویان تحت سرپرستی پیش از شروع نیمسال - تا ۱۶ بهمن

سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان

فرآیند درخواست مرخصی تحصیلی

۴ بررسی و تأیید انتخاب واحد دانشجویان تحت سرپرستی بازه شروع انتخاب واحد تا حذف و اضافه ۲ بهمن ۲۹ بهمن

سامانه پویا> آموزشی> سایر> دانشجویان تحت سرپرستی

راهنمای چگونگی بررسی

شیوه نامه جامع آموزشی دانشگاه

خلاصه مواد مهم شیوه نامه جامع

۵ بررسی و تأیید حذف و اضافه دانشجویان تحت سرپرستی از پایان حذف و اضافه به مدت یک هفته ۳ اسفند ۱۰ اسفند
۶ بررسی درخواستهای انتخاب واحد خارج از بازه و تأیید این دسته از انتخاب واحدها از پایان حذف و اضافه به مدت یک هفته ۳ اسفند ۱۰ اسفند
۷ بررسی و تایید تمدید سنوات ترم پنجم به بعد دانشجویان کارشناسی ارشد از شروع انتخاب واحد
تا پایان حذف و اضافه
۲ بهمن ۲ اسفند سامانه پویا> آموزشی> تحصیلات تکمیلی> درخواستهای تحصیلات تکمیلی دانشجویان
۸ بررسی و تایید تمدید سنوات ترم نهم به بعد دانشجویان دکتری
۹ بررسی و تأیید مجوز آزمون جامع دو هفته قبل از شروع امتحانات ۷ خرداد ۲۰ خرداد
۱۰ بررسی و تأیید مجوز دفاع از طرح تحقیق از شروع نیمسال تا پایان نیمسال ۲ بهمن ۳ تیر
۱۱ بررسی و تأیید مجوز دفاع از پایان نامه / رساله از شروع نیمسال تا قبل از شروع نیمسال بعد ۲ بهمن یک روز قبل از شروع نیمسال بعد
۱۲ ثبت و امضای دیجیتال نمرات دروس عملی یا دروس دارای مهلت تا ۶۰ روز پس از تاریخ امتحان - تا ۲ شهریور سامانه پویا> آموزشی> تدریس> ورود نمره (یا ورود نمره انفرادی)
۱۳ بررسی درخواستهای حذف نیمسال از پایان حذف و اضافه تا پیش از شروع امتحانات ۳ اسفند ۲۰ خرداد سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۱۴ بررسی درخواستهای معرفی به استاد از پایان انتخاب واحد تا انتهای نیمسال ۱۴ بهمن ۲ تیر
۱۵ ارسال درخواست دستیار آموزشی-پژوهشی ابتدای نیمسال ۲ بهمن ۲۱ بهمن (۱) بررسی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
(۲) ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه
۱۶ بررسی و تأیید آموزانه ۶ هفته ابتدایی نیمسال هفته دوّم اسفند ۷ اسفند ۱۲ اسفند سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه
۱۷ برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس بازه امتحانات پایان نیمسال ۲۱ خرداد ۲ تیر

شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه

شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال بصورت غیرحضوری

۱۸ ثبت و امضای دیجیتال نمرات دروس نظری ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان - تا حداکثر ۱۲ تیر سامانه پویا> آموزشی> تدریس> ورود نمره (یا ورود نمره انفرادی)
۱۹ ثبت و امضای دیجیتال نمرات دروس عملی یا دروس دارای مهلت ۶۰ روز پس از برگزاری امتحان - تا حداکثر ۲ شهریور
۲۰ بررسی و تأیید آموزانه ۱۲ هفته پایانی نیمسال بعد از پایان امتحانات ۴ تیر ۱۰ تیر سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه
۲۱ ارزشیابی مدیر گروه توسط عضو هیأت علمی از پایان نیمسال به مدت دو هفته ۴ تیر ۱۸ تیر سامانه پویا> آموزشی> سایر> ارزشیابی مدیر گروه
۲۲ ارسال گزارش اقدامات دستیار آموزشی-پژوهشی پایان نیمسال دوم ۴ تیر ۱۰ تیر (۱) بررسی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
(۲) ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه
۲۳ ثبت برنامه خدمت در دانشکده در بازه تابستان در سامانه پویا هفته اول تیرماه ۱ تیر ۷ تیر سامانه پویا> آموزشی> سایر> برنامه حضور در دانشکده

 

فعالیت های شناور

ردیف فعالیت‌های شناور بازه تعریف شده توضیحات، فایل‌ها و لینکهای مرتبط
۱ بررسی روزانه درخواست‌های دانشجویان تحت سرپرستی روزانه سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۲ بررسی و تکمیل کاربرگ ترفیع و ارسال به مدیر گروه یک ماه قبل از تاریخ ترفیع سامانه پویا> آموزشی> سایر> ترفیع سالیانه
۳ درخواست فعالیتهای پژوهشی مرتبط با پایان نامه از تاریخ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تا شش ماه بعد سامانه پویا> آموزشی> تحصیلات تکمیلی> درخواستهای تحصیلات تکمیلی دانشجویان
۴ درخواست فعالیتهای پژوهشی مرتبط با رساله از شروع نیمسال تا قبل از دفاع رساله
۵ بررسی و تایید طرح پژوهشی ۳ (ثبت طرح تحقیق) در طول نیمسال
۶ اقدام جهت تبدیل وضع استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی سپری شدن کمینه‌ی دو سال
از استخدام پیمانی

گامهای لازم:

(۱) تکمیل گزارشنامه‌ی علمی (منضم به مدارک و مستندات)
(۲) ارائه‌ی درخواست به گروه آموزشی

۷ اقدام جهت تبدیل وضع استخدام از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی سپری شدن کمینه‌ی دو سال
از استخدام رسمی آزمایشی
۸ اقدام جهت تمدید قرارداد پیمانی
(پس از اتمام سقف ۵ سال)
پیش از اتمام سال پنجم
دوره‌ی پیمانی
۹ اقدام جهت تمدید قرارداد رسمی آزمایشی
(پس از اتمام سقف ۵ سال)
پیش از اتمام سال پنجم
دوره‌ی رسمی آزمایشی
۱۰ اقدام جهت تمدید قرارداد پیمانی دائم
(بشرط دریافت پایه‌ی استحقاقی سالانه)
سه ماه پیش از اتمام تمدید
دو سال قبلی
ارائه‌ی درخواست به گروه آموزشی
۱۱ اقدام جهت ارتقا مرتبه سپری شدن کمینه‌ی چهار سال از ارتقا مرتبه‌ی قبلی

فرآیند ارتقاء مرتبه

آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

گردآوری و تنظیم: مدیریت امور آموزشی دانشگاه بیرجند