تقویم فرآیندهای آموزشی معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۶۶۲

نیمسال اوّل ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف فعالیت های دارای بازه زمانی بازه تعریف شده تاریخ شروع
در نیمسال جاری
تاریخ پایان
در نیمسال جاری
توضیحات، فایلها و لینکهای مرتبط
۱ نظارت بر ثبت دروس ارائه شده در نیمسال و ظرفیت دروس پیش از شروع نیمسال - تا ۱۳ شهریور سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۲ نظارت بر فرآیند ثبت نام دانشجویان نوورود در دانشکده پس از اعلام نتایج توسط سازمان سنجش شامل جاری و فعال کردن دانشجویان ثبت نام کرده و انتخاب واحد گروهی برای نوورودها
۳ نظارت بر انتساب استاد راهنما به دانشجویان نوورود پس از ثبت نام دانشجویان نوورود سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> انتساب استاد راهنما
۴ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
از شروع انتخاب واحد تا اولین شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ۱۳ شهریور - سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست تمدید سنوات ترم پنجم
۵ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم نهم و دهم دانشجویان دکتری
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست تمدید سنوات ترم نهم و دهم
۶ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواستهای کمیسیون موارد خاص
۷ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم یازدهم به بعد دانشجویان دکتری
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید آن در سامانه
۸ بررسی درخواست های مرخصی تحصیلی دانشجویان پیش از شروع نیمسال - تا ۱۳ شهریور سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۹ حضور و نظارت بر فرآیند انتخاب واحد و حذف و اضافه بازه انتخاب واحد و حذف و اضافه ۱۳ شهریور ۱۲ مهر  
۱۰ بررسی انتخاب واحدهای تأیید نشده توسط اساتید راهنما
و تأکید و یادآوری در این خصوص
بازه بین انتخاب واحد تا یک هفته پس از حذف و اضافه ۱۳ شهریور ۱۹ مهر سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> گزارش انتخاب واحدهای تأیید نشده
۱۱ نظارت بر دروس گروههای آموزشی و مراقبت بر ظرفیت کلاسها بازه بین انتخاب واحد تا حذف و اضافه ۲۴ شهریور ۹ مهر سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۱۲ پایش نمرات ثبت نشده نیمسال گذشته
توسط اعضای هیأت علمی دانشکده
تا ۶۰ روز پس از تاریخ امتحان - تا ۳۱ شهریور سامانه پویا> آموزشی> تدریس> ورود نمره (یا ورود نمره انفرادی)
۱۳ بررسی و تأیید آموزانه ۷ هفته ابتدایی نیمسال هفته دوم اسفند ۶ اسفند ۱۴ اسفند سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه
۱۵ نظارت بر دروس ارائه شده
در نیمسال دوم
توسط گروههای آموزشی
تا قبل از پایان نیمسال   ۹ دی  
۱۶ بررسی و تأیید مجوزهای آزمون جامع دو هفته قبل از شروع امتحانات - ۳ دی سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست مجوز آزمون جامع
۱۷ نظارت بر برگزاری آزمون جامع کتبی و شفاهی روز اول امتحانات پایان نیمسال ۱۸ دی ۱۸ دی بخش شفاهی آزمون حداکثر یک هفته بعد از بخش کتبی
۱۸ بررسی و تأیید آموزانه ۱۱ هفته پایانی نیمسال بعد از پایان امتحانات ۱ بهمن ۱۰ بهمن سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه

 

نیمسال دوّم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف فعالیت های دارای بازه زمانی بازه تعریف شده تاریخ شروع
در نیمسال جاری
تاریخ پایان
در نیمسال جاری
توضیحات، فایلها و لینکهای مرتبط
۱ نظارت بر ثبت دروس ارائه شده در نیمسال و ظرفیت دروس پیش از شروع نیمسال - تا ۲ بهمن سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۲ نظارت بر فرآیند ثبت نام دانشجویان نوورود در دانشکده پس از اعلام نتایج توسط سازمان سنجش     شامل جاری و فعال کردن دانشجویان ثبت نام کرده و انتخاب واحد گروهی برای نوورودها
۳ نظارت بر انتساب استاد راهنما به دانشجویان نوورود پس از ثبت نام دانشجویان نوورود     سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> انتساب استاد راهنما
۴ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
از شروع انتخاب واحد تا اولین شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ۲ بهمن - سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست تمدید سنوات ترم پنجم
۵ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم نهم و دهم دانشجویان دکتری
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست تمدید سنوات ترم نهم و دهم
۶ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواستهای کمیسیون موارد خاص
۷ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم یازدهم به بعد دانشجویان دکتری
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید آن در سامانه
۸ بررسی درخواست های مرخصی تحصیلی دانشجویان پیش از شروع نیمسال - تا ۲ بهمن سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۹ حضور و نظارت بر فرآیند انتخاب واحد و حذف و اضافه بازه انتخاب واحد و حذف و اضافه ۲ بهمن ۲ اسفند  
۱۰ بررسی انتخاب واحدهای تأیید نشده توسط اساتید راهنما
و تأکید و یادآوری در این خصوص
بازه بین انتخاب واحد تا یک هفته پس از حذف و اضافه ۲ بهمن ۱۰ اسفند سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> گزارش انتخاب واحدهای تأیید نشده
۱۱ نظارت بر دروس گروههای آموزشی و مراقبت بر ظرفیت کلاسها بازه بین انتخاب واحد تا حذف و اضافه ۱۴ بهمن ۳۰ بهمن سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۱۲ پایش نمرات ثبت نشده نیمسال گذشته
توسط اعضای هیأت علمی دانشکده
تا ۶۰ روز پس از تاریخ امتحان - تا ۲۹ اسفند سامانه پویا> آموزشی> تدریس> ورود نمره (یا ورود نمره انفرادی)
۱۳ بررسی و تأیید آموزانه ۶ هفته ابتدایی نیمسال هفته دوم اسفند ۷ اسفند ۱۲ اسفند سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه
۱۴ بررسی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای نقل و انتقال دانشجویان
(ثبت شده در سامانه سجاد)
تا یک ماه پس از پایان بازه درخواستها ۱ خرداد ۳۱ خرداد آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال ۹۲
۱۵ نظارت بر دروس ارائه شده در نیمسال تابستان
توسط گروههای آموزشی
تا قبل از پایان نیمسال   ۱۲ خرداد  
۱۶ بررسی و تأیید مجوزهای آزمون جامع دو هفته قبل از شروع امتحانات - ۵ خرداد سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست مجوز آزمون جامع
۱۷ نظارت بر برگزاری آزمون جامع کتبی و شفاهی روز اول امتحانات پایان نیمسال ۲۱ خرداد ۲۱ خرداد بخش شفاهی آزمون حداکثر یک هفته بعد از بخش کتبی
۱۸ بررسی و تأیید آموزانه ۱۲ هفته پایانی نیمسال بعد از پایان امتحانات ۴ تیر ۱۷ تیر سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه

 

فعالیتهای شناور

ردیف فعالیت های شناور‌‌‌‌‌ بازه تعریف شده توضیحات، فایلها و لینکهای مرتبط
۱ نظارت بر بروزرسانی بخش آموزشی وبسایت دانشکده    
۲ بررسی روزانه درخواستهای دانشجویان و اعلام نظر در خصوص این درخواستها
(شامل درخواستهای مرخصی تحصیلی، کمیسیون بررسی موارد خاص، حذف نیمسال، انصراف، مجوزهای دفاع از طرح تحقیق، پایان نامه و رساله و…)
روزانه سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۳ بررسی گزارشنامه علمی اعضای هیأت علمی متقاضی ترفیع و یا ارتقاء رتبه پیرو درخواست عضو هیأت علمی  
۴ تشکیل و مدیریت جلسات شورای آموزشی دانشکده متناسب با موضوعات موجود  

گردآوری و تنظیم: مدیریت امور آموزشی دانشگاه بیرجند