تقویم فرآیندهای آموزشی معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۴۱۱
نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ردیف فعالیت های دارای بازه زمانی بازه تعریف شده تاریخ شروع
در نیمسال جاری
تاریخ پایان
در نیمسال جاری
توضیحات، فایلها و لینکهای مرتبط
۱ نظارت بر ثبت دروس ارائه شده در نیمسال و ظرفیت دروس پیش از شروع نیمسال - تا ۱۱ بهمن سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۲ نظارت بر فرآیند ثبت نام دانشجویان نوورود در دانشکده پس از اعلام نتایج توسط سازمان سنجش - - در نیمسال جاری بدلیل شرایط ناشی از بیماری کووید 19 این فعالیت در مدیریت امور آموزشی انجام شد.
۳ نظارت بر انتساب استاد راهنما به دانشجویان نوورود پس از ثبت نام دانشجویان نوورود - - سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> انتساب استاد راهنما
۴ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
از شروع انتخاب واحد تا اولین شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ۲۷ دی - سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست تمدید سنوات ترم پنجم
۵ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم نهم و دهم دانشجویان دکتری
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست تمدید سنوات ترم نهم و دهم
۶ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید در سامانه
سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواستهای کمیسیون موارد خاص
۷ طرح و بررسی تمدید سنوات ترم یازدهم به بعد دانشجویان دکتری
در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید آن در سامانه
۸ بررسی درخواست های مرخصی تحصیلی دانشجویان پیش از شروع نیمسال - تا ۱۱ بهمن سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۹ حضور و نظارت بر فرآیند انتخاب واحد و حذف و اضافه بازه انتخاب واحد و حذف و اضافه ۲۷ دی ۲۷ بهمن سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> گزارش انتخاب واحدهای تأیید نشده
۱۰ بررسی انتخاب واحدهای تأیید نشده توسط اساتید راهنما
‌‌‌و تأکید و یادآوری در این خصوص
بازه بین انتخاب واحد تا یک هفته پس از حذف و اضافه ۹ بهمن ۴ اسفند
۱۱ نظارت بر دروس گروههای آموزشی و مراقبت بر ظرفیت کلاسها بازه بین انتخاب واحد تا حذف و اضافه ۹ بهمن ۲۴ بهمن سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۱۲ پایش نمرات ثبت نشده نیمسال گذشته
‌‌‌‌توسط اعضای هیأت علمی دانشکده
تا ۶۰ روز پس از تاریخ امتحان - تا ۲ فروردین سامانه پویا> آموزشی> تدریس> ورود نمره (یا ورود نمره انفرادی)
۱۳ بررسی و تأیید آموزانه ۷ هفته ابتدایی نیمسال هفته دوم اسفند ۶ اسفند ۱۴ اسفند سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه
14 تأیید و ارسال پرونده های فارغ التحصیلان نیمسال قبل حداکثر سه ماه پس از اتمام نیمسال قبل - پایان اردیبهشت 1400  
۱۴ بررسی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای نقل و انتقال دانشجویان
(ثبت شده در سامانه سجاد)
تا یک ماه پس از پایان بازه درخواستها ۱ خرداد ۳۱ خرداد آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال ۹۲
۱۵ نظارت بر دروس ارائه شده در نیمسال تابستان
توسط گروههای آموزشی
تا قبل از پایان نیمسال - ۱۳ خرداد  
۱۶ بررسی و تأیید مجوزهای آزمون جامع دو هفته قبل از شروع امتحانات - ۲۰ خرداد سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست مجوز آزمون جامع
۱۷ نظارت بر برگزاری آزمون جامع کتبی و شفاهی روز اول امتحانات پایان نیمسال ۲۲ خرداد ۲۲ خرداد بخش شفاهی آزمون حداکثر یک هفته بعد از بخش کتبی
۱۸ بررسی و تأیید آموزانه ۱۱ هفته پایانی نیمسال بعد از پایان امتحانات ۵ تیر ۱۸ تیر سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه
ردیف فعالیت های شناور‌‌‌‌‌ بازه تعریف شده توضیحات، فایلها و لینکهای مرتبط
۱ نظارت بر بروزرسانی بخش آموزشی وبسایت دانشکده روزانه  
۲ بررسی روزانه درخواستهای دانشجویان و اعلام نظر در خصوص این درخواستها
(شامل درخواستهای مرخصی تحصیلی، کمیسیون بررسی موارد خاص، حذف نیمسال، انصراف، مجوزهای دفاع از طرح تحقیق، پایان نامه و رساله و…)
روزانه سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۳ بررسی گزارشنامه علمی اعضای هیأت علمی متقاضی ترفیع و یا ارتقاء رتبه پیرو درخواست عضو هیأت علمی  
۴ تشکیل و مدیریت جلسات شورای آموزشی دانشکده متناسب با موضوعات موجود  

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بیرجند