تقویم فرآیندهای آموزشی مدیر گروه

تعداد بازدید:۵۳۰

نیمسال اوّل ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف فعالیت های دارای بازه زمانی بازه تعریف شده تاریخ شروع
در نیمسال جاری
تاریخ پایان
در نیمسال جاری
توضیحات، فایلها و لینکهای مرتبط
۱ نظارت بر ثبت دروس ارائه شده در نیمسال و ظرفیت دروس پیش از شروع نیمسال - تا ۱۳ شهریور سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۲ انتساب استاد راهنما به دانشجویان نوورود پس از ثبت نام دانشجویان نوورود سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> انتساب استاد راهنما
۳ بررسی و تکمیل فرمهای ارزشیابی اعضای هیأت علمی گروه دو هفته ابتدای نیمسال ۲۷ شهریور ۸ مهر  
۴ بررسی و طرح درخواستهای تمدید سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شورای گروه        
۵ بررسی درخواست های مرخصی تحصیلی دانشجویان پیش از شروع نیمسال - تا ۱۳ شهریور سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۶ حضور و پاسخگویی به دانشجویان در ایام انتخاب واحد و حذف و اضافه
و بررسی درخواستهای مجوز انتخاب واحد
بازه انتخاب واحد و حذف و اضافه ۱۳ شهریور ۱۲ مهر سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۷ بررسی انتخاب واحدهای تأیید نشده توسط اساتید راهنما‌‌و تأکید و یادآوری در این خصوص بازه بین انتخاب واحد تا یک هفته پس از حذف و اضافه ۱۳ شهریور ۱۹ مهر سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> گزارش انتخاب واحدهای تأیید نشده
۸ بررسی دروس انتخابی توسط دانشجویان
و تصمیم گیری در خصوص حذف دروس زیر کف
یا اضافه کردن گروه به دروس با ظرفیت ثبت نامی بالا
بازه بین انتخاب واحد تا حذف و اضافه ۲۷ شهریور ۹ مهر سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۹ نظارت بر استخراج تخلفات انتخاب واحد توسط کارشناس گروه
و اعمال قانون به موارد تخلف
تا دو هفته پس از پایان حذف و اضافه ۱۲ مهر ۲۶ مهر سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> تخلفات انتخاب واحد
۱۰ پایش نمرات ثبت نشده نیمسال گذشته توسط اعضای هیأت علمی گروه تا ۶۰ روز پس از تاریخ امتحان - تا ۳۱ شهریور سامانه پویا> آموزشی> تدریس> ورود نمره (یا ورود نمره انفرادی)
۱۱ برنامه ریزی جهت برگزاری کلاسهای آمادگی المپیادهای علمی-دانشجویی با همکاری اساتید راهنمای استعداد درخشان نیمه اول آبان  
۱۲ بررسی پرونده های دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی پذیرش بدون آزمون نیمه اول دی  
۱۳ تصمیم گیری و تعیین لیست دروس قابل ارائه در نیمسال بعد
بهمراه انتساب استاد به هر درس در جلسه شورای آموزشی گروه
تا قبل از پایان نیمسال   تا ۱۶ دی  
۱۴ بررسی و تأیید مجوزهای آزمون جامع دو هفته قبل از شروع امتحانات - ۳ دی سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست مجوز آزمون جامع
۱۵ برگزاری آزمون جامع کتبی روز اول امتحانات پایان نیمسال ۱۸ دی ۱۸ دی  
۱۶ برگزاری آزمون جامع شفاهی پس از آزمون جامع کتبی ۱۸ دی ۲۵ دی حداکثر یک هفته بعد از ازمون جامع کتبی
۱۷ بررسی و تأیید آموزانه ۱۸ هفته نیمسال بعد از پایان امتحانات ۲ بهمن ۱۵ بهمن سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه

 

نیمسال دوّم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف فعالیت های دارای بازه زمانی بازه تعریف شده تاریخ شروع
در نیمسال جاری
تاریخ پایان
در نیمسال جاری
توضیحات، فایلها و لینکهای مرتبط
۱ نظارت بر ثبت دروس ارائه شده در نیمسال و ظرفیت دروس پیش از شروع نیمسال - تا ۲ بهمن سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۲ انتساب استاد راهنما به دانشجویان نوورود پس از ثبت نام دانشجویان نوورود سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> انتساب استاد راهنما
۳ بررسی و تکمیل فرمهای ارزشیابی اعضای هیأت علمی گروه دو هفته ابتدای نیمسال ۱۶ بهمن ۲۸ بهمن  
۴ بررسی و طرح درخواستهای تمدید سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شورای گروه        
۵ بررسی درخواست های مرخصی تحصیلی دانشجویان پیش از شروع نیمسال - تا ۲ بهمن سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۶ حضور و پاسخگویی به دانشجویان در ایام انتخاب واحد و حذف و اضافه
و بررسی درخواستهای مجوز انتخاب واحد
بازه انتخاب واحد و حذف و اضافه ۲ بهمن ۲ اسفند سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۷ بررسی انتخاب واحدهای تأیید نشده توسط اساتید راهنما‌‌و تأکید و یادآوری در این خصوص بازه بین انتخاب واحد تا یک هفته پس از حذف و اضافه ۲ بهمن ۹ اسفند سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> گزارش انتخاب واحدهای تأیید نشده
۸ بررسی دروس انتخابی توسط دانشجویان
و تصمیم گیری در خصوص حذف دروس زیر کف
یا اضافه کردن گروه به دروس با ظرفیت ثبت نامی بالا
بازه بین انتخاب واحد تا حذف و اضافه ۱۴ بهمن ۲۸ بهمن سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> دروس ارائه شده
۹ نظارت بر استخراج تخلفات انتخاب واحد توسط کارشناس گروه
و اعمال قانون به موارد تخلف
تا دو هفته پس از پایان حذف و اضافه ۱۶ بهمن ۱۶ اسفند سامانه سدف> امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها> تخلفات انتخاب واحد
۱۰ پایش نمرات ثبت نشده نیمسال گذشته توسط اعضای هیأت علمی گروه تا ۶۰ روز پس از تاریخ امتحان - تا ۲ فروردین سامانه پویا> آموزشی> تدریس> ورود نمره (یا ورود نمره انفرادی)
۱۱ بررسی و تأیید آموزانه ۶ هفته ابتدایی نیمسال هفته دوم اسفند ۷ اسفند ۱۲ اسفند سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه
۱۲ معرفی افراد برتر آزمون علمی با همکاری اساتید راهنمای استعداد درخشان نیمه دوم اسفند  
۱۳ بررسی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای نقل و انتقال دانشجویان
(ثبت شده در سامانه سجاد)
تا یک ماه پس از پایان بازه درخواستها ۱ خرداد ۳۱ خرداد آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال ۹۲
۱۴ تصمیم گیری و تعیین لیست دروس قابل ارائه در نیمسال تابستان
بهمراه انتساب استاد به هر درس در جلسه شورای آموزشی گروه
تا قبل از پایان نیمسال   ۱۳ خرداد  
۱۵ تصمیم گیری و تعیین لیست دروس قابل ارائه در نیمسال بعد
بهمراه انتساب استاد به هر درس در جلسه شورای آموزشی گروه
تا قبل از پایان نیمسال   ۱۳ خرداد  
۱۶ بررسی و تأیید مجوزهای آزمون جامع دو هفته قبل از شروع امتحانات - ۳۰ اردیبهشت سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست مجوز آزمون جامع
۱۷ برگزاری آزمون جامع کتبی روز اول امتحانات پایان نیمسال ۲۱ خرداد ۲۱ خرداد  
۱۸ برگزاری آزمون جامع شفاهی پس از آزمون جامع کتبی ۲۱ خرداد ۲۷ خرداد حداکثر یک هفته بعد از ازمون جامع کتبی
۱۹ بررسی و تأیید آموزانه ۱۲ هفته پایانی نیمسال بعد از پایان امتحانات ۴ تیر ۱۶ تیر سامانه پویا> آموزشی> سایر> آموزانه> فرمهای آموزانه

فعالیتهای شناور

ردیف فعالیت های شناور‌‌‌‌‌ بازه تعریف شده توضیحات، فایلها و لینکهای مرتبط
۱ بررسی روزانه و بروزرسانی وبسایت گروه آموزشی    
۲ بررسی روزانه درخواستهای دانشجویان و اعلام نظر در خصوص این درخواستها
(شامل درخواستهای مرخصی تحصیلی، انتخاب واحد خارج از بازه، مجوزهای انتخاب واحد، کمیسیون بررسی موارد خاص، حذف نیمسال، معرفی به استاد، کارآموزی، کاردانی بین مقطعی، انصراف، مجوزهای دفاع از طرح تحقیق، پایان نامه و رساله و…)
روزانه سامانه پویا> آموزشی> سایر> درخواستهای آموزشی دانشجویان
۳ بررسی گزارشنامه علمی اعضای هیأت علمی متقاضی ترفیع و یا ارتقاء رتبه پیرو درخواست عضو هیأت علمی  
۴ تشکیل و مدیریت جلسات گروه آموزشی متناسب با موضوعات موجود  

گردآوری و تنظیم: مدیریت امور آموزشی دانشگاه بیرجند