آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالیآیین نامه ها و مقررات هیات نظارت ارزیابی استان
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علومآیین نامه ها و مقررات هیات نظارت ارزیابی استان
کاربرگ الف بازدید از آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه‌ایکاربرگ های آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه‌ای
کاربرگ الف بازدید از دانشگاه ­ها و مراکز وابسته به دستگاه­ های اجراییکاربرگ های دانشگاه دولتی - فرهنگیان
کاربرگ الف بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های دانشگاه آزاد اسلامی
کاربرگ الف بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه پیام نورکاربرگ های دانشگاه پیام نور
کاربرگ الف بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه جامع علمی- کاربردیکاربرگ های دانشگاه جامع علمی کاربردی
کاربرگ الف بازدید از مراکز/ واحدهای مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی (Landscape)کاربرگ های مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
کاربرگ الف بازدید از مراکز/ واحدهای مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی (portrait)کاربرگ های مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
کاربرگ الف بازدید از موسسات و واحدهای پژوهشیکاربرگ های موسسات و واحدهای پژوهشی
کاربرگ ب بازدید از اموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ایکاربرگ های آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه‌ای
کاربرگ ب بازدید از دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه های اجراییکاربرگ های دانشگاه دولتی - فرهنگیان
کاربرگ ب بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های دانشگاه آزاد اسلامی
کاربرگ ب بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه پیام نورکاربرگ های دانشگاه پیام نور
کاربرگ ب بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه جامع علمی- کاربردیکاربرگ های دانشگاه جامع علمی کاربردی
کاربرگ ب بازدید از مراکز/ واحدهای مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیکاربرگ های مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
کاربرگ ب بازدید ازموسسات و واحدهای پژوهشیکاربرگ های موسسات و واحدهای پژوهشی
کاربرگ ج بازدید از دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه های اجراییکاربرگ های دانشگاه دولتی - فرهنگیان
کاربرگ ج بازدید از مراکز / واحدهای دانشگاه پیام نورکاربرگ های دانشگاه پیام نور
کاربرگ ج بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های دانشگاه آزاد اسلامی