۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
منصورمسگرانیحوزه ریاستمسئول دفتر ریاست100031021000
احمدخامسانحوزه ریاسترییس دانشگاه100031021000
سالن جلسات-حوزه ریاست-100431021004
محمدرضارضائیحوزه ریاستمسئول دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین خراسان جنوبی100531021005
محسنفرشادحوزه ریاست/دفتر ریاسترییس دفتر ریاست دانشگاه100731021007
نسرینخرمن دارحوزه ریاستنمایندگی دفتر تهران100931021009
سامانفرزینحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی101031021010
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی101131021011
ابوالفضلنداییحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس روابط عمومی101231021012
حسینسبزه بانحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس امور همایش ها101331021013
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰