۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
الهامیوسفی روبیاتدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
سعیدیوسفیآموزشکده معدن نهبندان/گروه اکتشاف معدنعضو هیات علمی547
محمدیوسفیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی
زهرایوسفیحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییرئیساداره رفاه دانشجویی37932202115
محمدیوسفیدانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست دانشکده60132202044
فاطمهیوسف زادهدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
محمدحسینیوسف زادهدانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی346
علییعقوبیحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمهندس راه و ساختمان371
مصطفییعقوب زادهدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی343
مریمیعقوب زادهحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابرئیس اداره دریافت وپرداخت و تنظیم حساب160
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸