۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۱ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
الهامیوسفی روبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
سعیدیوسفیدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/گروه اکتشاف معدنعضو هیات علمی547
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی
زهرایوسفیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییرئیساداره رفاه دانشجویی37932202115
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست دانشکده6100
فاطمهیوسف زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
محمدحسینیوسف زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی346
علییعقوبیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمهندس راه و ساختمان4311
مصطفییعقوب زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی343
مریمیعقوب زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابرئیس اداره دریافت وپرداخت و تنظیم حساب4116
آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۸